Hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását

A reform jórészt a nemzetközileg elfogadott standardokon alapult. Ennek egyik fontos oka az volt, hogy a nemzetközi standardalkotó testületek, például a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság és a Pénzügyi Stabilitási Tanács FSB akkor még nem fejezték be az adott problémák kezelésére szolgáló, nemzetközileg elfogadott standardokra vonatkozó munkát.

Mára azonban lezárult a fontos, kiegészítő reformokra irányuló tevékenység, így a még kezeletlen kérdések napirendre vehetők. A pénzügyi ágazatban jelentkező kockázatok csökkentésére irányuló további konkrét jogalkotási lépések szükségességét Azon erőfeszítések közé illeszkednek, amelyek az uniós gazdaság előtt álló tágabb kihívásokra kívánnak választ adni, mindenekelőtt a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása révén egy olyan időszakban, amelyet bizonytalan gazdasági kilátások jellemeznek.

Befektetés vagy spekuláció?

Ebben az összefüggésben a Bizottság több fontos szakpolitikai kezdeményezést indított útjára az uniós gazdaság élénkítése érdekében pl. Lényeges ezért, hogy valamennyi kockázatcsökkentési intézkedés harmonikusan illeszkedjen e szakpolitikai kezdeményezésekhez, továbbá a pénzügyi ágazatban a közelmúltban végrehajtott tágabb reformintézkedésekhez.

Az uniós sajátosságokat és a tágabb szakpolitikai megfontolásokat tükröző, célirányos módosítások alkalmazási körét vagy időbeli hatályát korlátozni kell, hogy azok ne csökkentsék a prudenciális keretrendszer egészének megbízhatóságát. A kis méretű és nem összetett intézmények megfelelő besorolása, illetve fogalommeghatározása, és az ilyen intézmények kockázatainak megfelelő meghatározása érdekében ugyancsak szükségszerű, hogy egy kis méretű és nem összetett intézmény nagyságát és kockázati profilját azon ország gazdaságának teljes méretéhez viszonyítva vegyék figyelembe, amelyben az intézmény tevékenységét elsődlegesen folytatja.

Egy egységes, abszolút küszöbérték önmagában nem veszi számításba ezeket a követelményeket.

további jövedelem befektetés nélkül

Ezért szükségszerű, hogy a meglévő felügyeleti hatóságok az adott tagállam gazdasági teljesítményéhez szabott relatív összetevő bevonásával élhessenek mérlegelési jogkörükkel annak érdekében, hogy a küszöbértékeket összhangba hozzák a nemzeti körülményekkel, és ezeknek megfelelően felfelé vagy lefelé kiigazítsák azt.

Mivel az adott intézmény mérete önmagában nem meghatározó a kockázati profil szempontjából, ezért szükségszerű, hogy kiegészítő minőségi kritériumok révén biztosítsák, hogy egy intézményt csak az összes kritérium együttes teljesítése esetén lehessen kis méretű és nem összetett intézménynek minősíteni, és csak ebben az esetben részesülhessen a fokozottabb arányosságra irányuló testreszabott szabályok előnyeiben.

Ezért a tőkeáttételi mutató bejelentése és közzététele jelenlegi rendszerének kiegészítése érdekében a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó követelményt kell bevezetni.

feladatok elvégzése a bitcoinok számára

Különösen aránytalan hatással járna a követelmény az állami fejlesztési bankok által végzett hitelezés és a hivatalosan garantált exporthitelek esetében. A tőkeáttételi mutatót ezért az ilyen típusú kitettségek esetében ki kell igazítani. Ezért egyértelmű kritériumokat kell meghatározni annak érdekében, hogy az ilyen hitelintézetek közszolgálati megbízásait meg lehessen állapítani, és olyan szempontokat is figyelembe lehessen venni, mint a székhelyük, az általuk végzendő tevékenységek típusa, az általuk kitűzött cél, a közjogi szervek által vállalt garanciák és a betétgyűjtési tevékenységek korlátozása.

A bank létrehozásának formája és módja azonban továbbra is a tagállam központi kormányzata, regionális kormányzata vagy helyi hatósága hatáskörében marad, és megvalósulhat egy új hitelintézet létrehozásával, vagy már meglévő intézménynek ilyen közhatóságok általi, többek között koncessziók útján és szanálási eljárás keretében történő felvásárlásával vagy átvételével.

Ezért az intézmények által az hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását készpénzben kapott, központi szerződő fél által elszámolt származtatott ügyletek alapletéteit, amelyeket az intézmények a központi szerződő feleknek továbbítanak, ki kell zárni a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségek közül. A pénzügyi rendszert és a reálgazdaság finanszírozását fenyegető ilyen veszélyek miatt a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények tekintetében a hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását állami beavatkozásból adódóan implicit garancia áll hogy befektet-e bitcoinba. Mindez azzal járhat, hogy a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények veszítenek piaci fegyelmükből, és túl sok kockázatot vállalnak, ami következésképp még valószínűbbé teszi, hogy ezek az intézmények a jövőben szükséghelyzetbe kerülhetnek.

Ezen negatív externáliák hatékony ellensúlyozása érdekében az európai jogalkotásnak fontolóra kell vennie az egyéb jogrendszerekben már létező, szigorúbb tőkeáttételi mutatók alkalmazását. A TLAC-standard a globálisan rendszerszinten jelentős bankok tekintetében meghatározza a kiemelten veszteségviselő hitelezői feltőkésítésbe bevonható kötelezettségek kellő minimumszintjét, amelynek révén szanálás esetén gyorsan és zökkenőmentesen biztosítható a veszteségek fedezése és a feltőkésítés.

Mivel a TLAC és az MREL célja egyaránt annak biztosítása, hogy a pénzügyi intézmények kellő mértékű veszteségviselő képességgel rendelkezzenek, a két követelmény egy közös keretrendszer egymást kiegészítő elemét képezi. A szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelményt egyedi alapon vagy összevont konszolidált alapon kell alkalmazni, attól függően, hogy a szanálandó szervezet egymagában álló, leányvállalat nélküli intézmény, vagy anyavállalat.

A pénzügyi holding társaság anyavállalatoknak és vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalatoknak ezért ugyanúgy elegendő veszteségviselő képességgel kell rendelkezniük, mint az anyaintézményeknek.

Ezek a kötelezettségek ezért nem tekinthetők alkalmasnak a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmény teljesítésére. Másfelől a tőkeinstrumentumok és az alárendelt kötelezettségek kiemelten képesek a veszteségek viselésére.

Ezek mellett a TLAC-standardnak megfelelően bizonyos mértékig el kell ismerni egyes kizárt kötelezettségekkel egyenrangú pari passu kötelezettségek veszteségviselési képességét is. Ennek értelmében a bizonyos kritériumokat teljesítő, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell bevezetni.

Ezért a z [e rendelet hatálybalépésének dátuma] előtt kibocsátott kötelezettségek tekintetében nem kell alkalmazni bizonyos elismerhetőségi kritériumokat. Az említett módszer értelmében először a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekből kell levonni az intézmény tulajdonát képező leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok állományát, majd — amennyiben a levonás mértéke meghaladja a leírható, illetve átalakítható kötelezettségeket — a maradékot a járulékos tőkeinstrumentumokból kell levonni.

Az egységesség biztosítása érdekében ki kell igazítani a tőkeinstrumentumok elismerhetőségi kritériumait, azaz rendelkezni kell arról, hogy a különleges célú gazdasági egységek által kibocsátott instrumentumok E bináris opciók jelzik kb jelentős módosításai magában foglalták a garanciaalaphoz való hozzájárulásokból eredő kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény meghatározására szolgáló egységes módszer alkalmazását, az elfogadott központi szerződő féllel szembeni kitettségekre alkalmazott teljes szavatolótőke-követelmény kifejezett felső korlátját, valamint a származtatott ügyletek értékének meghatározására vonatkozó, kockázatérzékenyebb megközelítés alkalmazását az elfogadott központi szerződő fél feltételezett erőforrásainak kiszámítása során.

Ugyanakkor a nem elfogadott központi szerződő felekkel szembeni kitettségek kezelése nem változott. Tekintettel arra, hogy a felülvizsgált nemzetközi standardok olyan kezelést vezettek be, amely jobban megfelel hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását központi elszámolási környezetnek, az uniós jogot az említett standardok beépítése érdekében módosítani kell.

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság ezért olyan felülvizsgált standardot fogadott el, amely egyértelmű módszertani hierarchiát határoz meg az ilyen kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértékének kiszámítására.

Ez a hierarchia az alapul szolgáló kitettségek átláthatóságának mértékét tükrözi. Kalibrálásuk elavult, és a módszerek nem veszik figyelembe a pénzügyi válság során megfigyelt magas szintű volatilitást. Nem ismerik el megfelelően a nettósítási nyereségeket sem.

Tekintettel arra, hogy a felülvizsgált nemzetközi standardok a központi elszámolási környezetnek jobban megfelelő, új szabványosított megközelítést vezettek be, az uniós jogot az említett standardok beépítése érdekében módosítani kell. Egyes olyan intézmények esetében, amelyek jelenleg a piaci árazás szerinti módszer alkalmazzák, az SA-CCR bevezetése túlságosan bonyolultnak és megterhelőnek bizonyulhat. Mivel egy ilyen egyszerűsített változat az SA-CCR-nél kevésbé érzékeny a kockázatra, azt megfelelő módon kell kalibrálni annak biztosítása érdekében, hogy ne becsülje alá a származtatott ügyletek kitettségértékét.

A piaci árazás szerinti módszer kalibrálása azonban a Bázel I. A korlátozott származtatott pozícióval rendelkező és jelenleg a piaci árazás szerinti módszert vagy az eredeti kitettség szerinti módszert használó intézmények esetében mind az SA-CCR, mind pedig az egyszerűsített SA-CCR bevezetése túl bonyolultnak bizonyulhat. Az eredeti kitettség szerinti módszer használatának alternatíváját ezért fenn kell tartani ezen intézmények számára, de felülvizsgált formában.

Az eredeti kitettség szerinti módszer felülvizsgált változatának a piaci árazás szerinti módszer megfelelő alternatíváját kell képviselnie az intézmények, valamint a konszolidált csoport részét képező, korlátozott származtatott piaci tevékenységet folytató intézmények számára ezen elavult módszer hiányosságainak megtartása nélkül.

E kritériumoknak az intézmény származtatott tevékenységeinek nagyságrendjén kell alapulniuk, amely a kitettségérték kiszámításához szükséges intézményi összetettségi fok jelzője. Egyes intézmények esetében az említett veszteségeket fedező tőke szintje nem bizonyult elegendőnek, aminek következtében rendkívüli állami pénzügyi támogatásra volt szükségük.

Ezek az észrevételek arra késztették a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságot, hogy több hiányosságot megszüntessen a kereskedési könyvi pozíciók prudenciális kezelése — azaz a piaci kockázatokra vonatkozó szavatolótőke-követelmények — terén. A kereskedési és a banki könyv egyértelmű elkülönítésének hiánya szabályozási arbitrázst tett lehetővé, míg a piaci kockázatokra vonatkozó szavatolótőke-követelmények kockázatérzékenységének hiánya nem tette lehetővé az összes hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását kockázat figyelembevételét, amelynek az intézmények ki voltak téve.

Ez a munka Az FRTB standardok fokozzák a piaci kockázati keretrendszer kockázatérzékenységét azáltal, hogy a kereskedési könyvi pozíciók kockázataival arányosabb szavatolótőke-követelményeket határoznak meg, és pontosabban meghúzzák a banki és a kereskedési könyv közötti határvonalat.

Az FRTB standardokra vonatkozó legújabb hatásvizsgálatok azt mutatják, hogy az FRTB standardok bevezetése várhatóan a piaci kockázatra vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény meredek emelkedéséhez vezet.

Az uniós kereskedési üzletág hirtelen visszaesésének elkerülése érdekében indokolt fokozatos bevezetési időszakot bevezetni annak érdekében, hogy az intézmények megfelelhessenek jövedelem a semmiből az interneten FRTB standardok uniós átültetése által előidézett, piaci kockázatokra vonatkozó szavatolótőke-követelmények teljes szintjének.

Ez az időszak biztosítja, hogy a bázeli előírásokat opció robot vélemények vezessék be annak hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását, hogy elkerüljék az intézmények bizonytalanságát a jövőbeli, piaci kockázatokra vonatkozó szavatolótőke-követelményekkel kapcsolatban. A megfelelő fokozatos bevezetési időszak egyfelől biztosítja, hogy a FRTB standardok végrehajtása ne vezessen a piaci kockázatra vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény meredek emelkedéséhez, és másfelől biztosítja azt is, hogy a fokozatos bevezetési időszak a jelenlegi helyzethez képest ne vezethessen piaci kockázatokra hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását elégtelen szavatolótőke-követelményekhez.

Különös figyelmet kell továbbá fordítani az európai kereskedési üzletág sajátosságaira, az állampapírokra és fedezett kötvényekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiigazítására, valamint az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosításokra. E lazább követelményeket azokra az intézményekre is alkalmazni kell, amelyek konszolidált csoport részét képezik, amennyiben különálló intézményként megfelelnek a fent említett követelményeknek.

E célból a nagykockázat-vállalási korlátokat magasabb minőségű tőke alapján kell kiszámítani, és a hiteldirektívákkal szembeni kitettségek kiszámításához az SA-CCR-t kell használni.

Ezenkívül a globálisan rendszerszinten jelentős bankok más globálisan rendszerszinten jelentős bankokkal szemben fennálló kitettségeire vonatkozó határértéket csökkenteni kell a nagy intézmények közötti kapcsolatokkal összefüggő rendszerszintű kockázatok mérséklése érdekében, valamint a célból, hogy a globálisan rendszerszinten jelentős banki partner nemteljesítése kisebb valószínűséggel legyen hatással a pénzügyi stabilitásra.

Ezért nyilvánvalóvá vált, hogy uniós szinten részletes, kötelező erejű, stabil forrásellátottsági követelményt kell kidolgozni, amelyet mindenkor teljesíteni kell az eszközök és kötelezettségek túlzott lejárati eltéréseinek megakadályozása, valamint a rövid lejáratú eszközökkel történő nagykereskedelmi finanszírozásra való túlzott ráhagyatkozás megelőzése érdekében.

Ez a kötelező nettó stabil forrásellátottsági ráta NSFR. A rendelkezésre álló stabil forrásellátottság összegét úgy kell kiszámítani, hogy az intézmény kötelezettségeit és szavatolótőkéjét meg kell szorozni olyan megfelelő tényezőkkel, amelyek tükrözik megbízhatóságuk mértékét az NSFR egyéves időhorizontján.

Mi az az opció és milyen fajtái vannak?

Az előírt stabil forrásellátottság összegét úgy kell kiszámítani, hogy az intézmény eszközeit és mérlegen kívüli kitettségeit meg kell szorozni olyan megfelelő tényezőkkel, amelyek tükrözik likviditási tulajdonságaikat és az NSFR egyéves horizontján belüli hátralévő futamidejüket. A megfelelés hiánya esetén a felügyeleti intézkedések nem lehetnek automatikus jellegűek, az illetékes hatóságoknak ehelyett a potenciális felügyeleti intézkedések meghatározása előtt értékelniük kell a nettó stabil forrásellátottsági rátára vonatkozó követelmény be nem tartásának okait.

Annak biztosítása érdekében, hogy az NSFR ne akadályozza az európai reálgazdaság finanszírozását, figyelembe kell venni mindazonáltal néhány európai sajátosságot, és ez az európai NSFR meghatározásakor indokolja a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által kialakított ráta kiigazítását.

Az európai kontextus miatti kiigazítások az EBH által készített NSFR-jelentés ajánlásai között szerepelnek, és főként a következők egyedi kezeléséhez kapcsolódnak: i. A javasolt egyedi kezelések nagyjából az európai likviditásfedezeti ráta vonatkozásában az említett tevékenységeknek a bázeli likviditásfedezeti követelményhez képest nyújtott preferenciális elbánást tükrözik.

Mivel az NSFR kiegészíti a likviditásfedezeti rátát, e két ráta meghatározásának és kalibrálásának összhangban kell állnia. Ez különösen a nettó stabil forrásellátottsági ráta kiszámítása során a magas minőségű likvid LCR-eszközökre alkalmazott előírt stabil forrásellátottsági tényezők esetében igaz, amelyeknek az európai likviditásfedezeti ráta megállapításakor alkalmazott definíciókat és levonásokat kell tükrözniük, tekintet nélkül arra, hogy teljesülnek-e a likviditásfedezeti ráta számításához meghatározott azon általános és működési követelmények, amelyek nem megfelelőek a nettó stabil forrásellátottsági ráta számításának egyéves időhorizontján.

A származtatott ügyleteket és egyes kapcsolódó ügyleteket — beleértve az elszámolási tevékenységeket is — indokolatlanul és aránytalanul nagy mértékben érintheti a bázeli NSFR bevezetése, amennyiben arra kiterjedt mennyiségi hatásvizsgálatok és nyilvános konzultáció nélkül kerül sor.

Ezért észszerűnek tűnik egy olyan alternatív, kockázatérzékenyebb követelmény elfogadása, amely nem akadályozza az európai pénzügyi piacok megfelelő működését és a kockázati fedezeti eszközök biztosítását az intézmények és végfelhasználók, köztük a vállalatok számára annak érdekében, hogy a tőkepiaci unió célkitűzéseként biztosítsák finanszírozásukat.

Az aszimmetria kalibrálása azonban túlságosan konzervatív, és hatással lehet a rövid lejáratú tranzakciókban általában biztosítékként használt értékpapírok, különösen az államkötvények likviditására, mivel az intézmények valószínűleg csökkenteni fogják repopiaci ügyleteik volumenét.

A bázeli aszimmetria ellentmond a tőkepiaci unió célkitűzéseinek is, mivel alááshatja az árjegyzési tevékenységeket, tekintve, hogy internetes bevételek első befektetések és hozzájárulások nélkül repopiac elősegíti a szükséges készletekkel folytatott gazdálkodást.

A bázeli keret átvétele továbbá megnehezítené ezen értékpapírok gyors, megfelelő áron történő pénzeszközzé konvertálhatóságát, ami veszélyeztetheti a likviditásfedezeti ráta hatékonyságát, hiszen ennek logikája éppen az, hogy olyan puffert képezzen likvid eszközökből, amely likviditási stressz esetén könnyen pénzeszközzé alakítható. Végül, az aszimmetria kalibrálása befolyásolhatja a bankközi finanszírozási piacok likviditását, különösen a likviditáskezelés tekintetében, mivel a bankok számára költségesebb lesz rövid távon hitelt nyújtani egymásnak.

Ez potenciálisan további ösztönzést jelenthet az intézményeknek arra, hogy a központi bankoknál pénzeszközöket helyezzenek letétbe, ahelyett hogy elsődleges forgalmazóként likviditást biztosítsanak az államkötvények piacán. A rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével az uniós likviditásfedezeti ráta tekintetében meghatározott 1. A változó letétként kapott eszközök e szélesebb körű elismerése hozzájárul az hármas bináris opciós stratégia piacának likviditásához, elejét veszi annak, hogy hátrányba kerüljenek a jelentős államkötvény-állománnyal, de csekély pénzeszközállománnyal rendelkező végfelhasználók pl.

Ez megegyezik a likviditásfedezeti ráta alkalmazásának körével, amely rátának az NSFR mintegy a kiegészítője. Az ilyen preferenciális szimmetrikus eljárások csak a csoporton belüli olyan ügyletek hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását engedélyezhetők, amelyek tekintetében a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó további kritériumoknak megfelelő minden szükséges védintézkedés érvényben van, és csak a részt vevő illetékes hatóságok előzetes jóváhagyásával, mivel nem feltételezhető, hogy a fizetési kötelezettségeik teljesítése során nehézségekkel küzdő intézmények mindig finanszírozást kapnak az ugyanazon csoporthoz tartozó vagy ugyanazon intézményvédelmi rendszerbe tartozó más vállalkozásoktól.

Az egyszerűsített NSFR — alacsonyabb granularitása miatt — kevesebb adatpont összegyűjtését teszi szükségessé, ami egyrészt az arányosság elvével összhangban a kis méretű és nem összetett intézmények számára ugyan csökkenti a számítás összetettségét, másrészt viszont a szigorúbb kalibrálás révén biztosítja, hogy a kis méretű és nem összetett intézmények forrásellátottsága mégis kellően stabil legyen.

Ennek megfelelően az uniós konszolidációs szabályok nem határozhatnak meg kedvezőbb feltételeket a harmadik országokban működő leányvállalatok rendelkezésre álló stabil forrásellátottsága és előírt stabil forrásellátottsága vonatkozásában, mint amit e harmadik ország nemzeti törvényei lehetővé tesznek.

E rendelkezés alkalmazásának megkezdéséig a rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozásoktól eltérő befektetési vállalkozásokra a nettó stabil forrásellátottsági követelmény tekintetében továbbra is a tagállamok nemzeti joga vonatkozik. Az NSFR nem vezethet sem az adatszolgáltatási követelmények megkettőzéséhez, sem a hatályos szabályoknak nem megfelelő adatszolgáltatási követelményekhez, és az intézményeknek elegendő időt kell biztosítani az új adatszolgáltatási követelmények hatálybalépésének előkészítésére.

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság januárjában közzétette a felülvizsgált 3. Az új nemzetközi standardok végrehajtása érdekében ezért helyénvaló a meglévő közzétételi követelmények módosítása. A közzétételek nemzetközi standardokkal való szorosabb összehangolásának sérelme nélkül, a kisebb és hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását összetett intézmények számára elő kell írni, hogy kevésbé gyakori és részletes tájékoztatást nyújtsanak, mint a nagyobb társaik, ezáltal csökkentve a rájuk nehezedő adminisztratív terheket.

Pontosításokat kell eszközölni a javadalmazásra vonatkozó nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban. A javadalmazásra vonatkozó, e rendeletben foglalt nyilvánosságra hozatali követelményeknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a javadalmazási szabályok céljával, nevezetesen azzal, hogy a hitelintézetek és befektetési vállalkozások kockázati profiljára szakmai tevékenységük révén jelentős hatással bíró munkavállalók kategóriáinak tekintetében a hatékony kockázatkezeléssel összhangban álló javadalmazási politikát és gyakorlatot hozzanak létre és tartsanak fenn.

Ezenkívül a bizonyos javadalmazási szabályok tekintetében eltérésben részesülő intézmények számára elő kell írni az ilyen eltérésre vonatkozó információk közzétételét. Tekintettel arra, hogy a kkv-k a nagyobb vállalatoknál alacsonyabb rendszerszintű kockázatot jelentenek, a kkv-kitettségekre vonatkozó tőkekövetelményeknek alacsonyabbnak kell lenniük, mint a nagyvállalatok esetében a kkv-k optimális banki finanszírozásának biztosítása érdekében.

A küszöbértéket 3,0 millió euróra kell emelni.

obv rendszer bináris opciókhoz

Az uniós gazdaság fellendülése és jövőbeli növekedése nagyban függ az európai stratégiai beruházások — különösen a széles sávú és energiahálózatok, valamint a közlekedési és elektromos közlekedési infrastruktúra — tekintetében a tőke rendelkezésre állásától, különösen az ipari központok, az oktatás, kutatás és innováció, valamint a megújuló energia és energiahatékonyság esetében.

Az európai beruházási terv célja az életképes infrastrukturális projektek további finanszírozásának előmozdítása többek között további magánforrások mozgósítása révén.

Számos potenciális befektető számára a fő aggály az életképes projektek vélt hiánya és — tekintettel a projektek összetett jellegére — a kockázat megfelelő értékelésére szolgáló kapacitás korlátozott mivolta.

Az infrastrukturális projektekkel szembeni kitettségekre vonatkozó tőkekövetelményeket csökkenteni kell, amennyiben a projektek eleget tesznek a kockázati profil csökkentését és a cash flow-k kiszámíthatóságának fokozását biztosító kritériumoknak.

A Bizottságnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy a rendelkezés hatályát ki kell-e terjeszteni a vállalatok infrastrukturális beruházásaira. Ez a jogalkotási javaslat új követelményeket írhat elő e vállalkozások számára.

A hitelintézetekkel azonos rendszerszintű kockázatot jelentő befektetési vállalkozásokra mindazonáltal ugyanazoknak a követelményeknek kell vonatkozniuk, mint a hitelintézetekre. Az ilyen intézményeknek egyszerűen azért kell banki engedélyt kapniuk, mert hozzáférnek egynapos központi banki eszközökhöz, valamint hogy a pénzügyi ágazaton belüli fontos politikai és szabályozási célok elérésének kulcsfontosságú elemeként betöltsék a szerepüket.

Ezért lehetővé kell tenni, hogy a határokon átnyúló csoportok rendelkezésére álljon annak lehetősége, hogy a leányvállalatok vagy az anyaintézmények esetében eltekintsenek a követelmények egyedi szinten történő alkalmazásától, feltéve, hogy megfelelő biztosítékok állnak rendelkezésre annak biztosítására, hogy elegendő tőke és likviditás álljon a mentesség hatálya alá tartozó szervezetek rendelkezésére.

Amennyiben az összes feltétel teljesül, az illetékes hatóság mérlegelheti, hogy engedélyezi-e az ilyen mentességeket. Az illetékes hatóságnak megfelelő indoklást kell fűznie határozatához. A csupán a banktól származó, ügyletekre vonatkozó adatok nem feltétlenül elegendőek a megbízható kockázatértékeléshez.

E rendeletnek lehetővé kell tennie a bankok számára, sablon a nyereséges bináris opciós kereskedéshez adataggregátorokat használjanak, amelyeket harmadik felek is nyújthatnak olyan eszközként, amely a piac különböző részeiről beszerzi és egybegyűjti a valós árakat, kiszélesíti a bank kockázatértékelésének látókörét, és javítja a kockázati tényező küszöbének modellezéséhez használt adatok megbízhatóságát.

E standardok kidolgozása opció vevő lehetősége számítási példa az EBH-nak figyelembe kell vennie az intézmények méretét és összetettségét, valamint tevékenységeik jellegét és kockázati szintjét.

Hogyan lehet gyorsabban keresni p-t fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során — többek között szakértői szinten is — megfelelő konzultációkat folytasson. A Bizottságnak és az EBH-nak biztosítania kell, hogy az említett standardokat és követelményeket valamennyi érintett intézmény olyan módon hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását alkalmazni, amely arányban áll az adott intézmények és tevékenységeik jellegével, nagyságrendjével és összetettségével.

A Bizottságnak szabályozástechnikai standardokat is ki kell adnia a nagykockázat-vállalásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás formátumának és gyakoriságának, valamint azon árnyékbankok azonosítására vonatkozó kritériumoknak a meghatározásáról, amelyekre kiterjednek a nagykockázat-vállalásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek. Azonban a pénzügyi vállalkozások egyes tagállamokban túlságosan sokat fektettek be a saját kormányuk által kibocsátott kötvényekbe, ami a hazai kibocsátóval szembeni túlzott elfogultságot eredményez.

Mivel a bankunió egyik fő célkitűzése, hogy megszüntesse a bankok és az államok közötti kockázati kapcsolatot, és az államadósság prudenciális kezelésére vonatkozó uniós szabályozási keretnek továbbra is összhangban kell maradnia a nemzetközi előírásokkal, a bankoknak továbbra is törekedniük kell a minél diverzifikáltabb államkötvény-portfólió kialakítására.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

E jelentés képezi majd az Európai Bizottság jogalkotási javaslatának az alapját. A jelentés célja, hogy az Unióban székhellyel rendelkező valamennyi intézmény számára integrált és egységes rendszert hozzon létre a statisztikai és szabályozási adatokra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségek tekintetében.

Ennek a rendszernek többek között egységes fogalommeghatározásokat és standardokat kell alkalmaznia a gyűjtött adatokra vonatkozóan, megbízható és folyamatos információcserét kell biztosítania az illetékes hatóságok között, valamint a statisztikai és szabályozási adatok számára olyan központi helyszínt kell létrehoznia, amely az adatlekérdezéseket és a gyűjtött adatokat hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását, csoportosítja és felosztja.

Magas hozamú befektetési minősítés

Az adatgyűjtés és -lekérdezés központosításának és hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását célja annak megelőzése, hogy a különféle hatóságok hasonló vagy megegyező adatokra vonatkozóan több kérelmet is benyújtsanak, és ezáltal az illetékes hatóságok és az intézmények számára egyaránt csökkentsék az adminisztratív és pénzügyi terheket.

Az ugyanezen cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket. E rendelet nem írhatja elő az intézmények számára, hogy olyan számviteli kereteken alapuló információkat nyújtsanak, amelyek különböznek az uniós és nemzeti joganyag részét képező egyéb jogi aktusok szerint alkalmazandóktól.

A bankunió megvalósítása terén jelentős előrelépés történt, de egyes akadályok — például a választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök terén — továbbra is fennállnak. A szabályok harmonizálása továbbra is különösen nehéz a határokon átnyúló nagy csoporton belüli kitettségek terén, mivel az egységes felügyeleti mechanizmusnak nincs egyedüli hatásköre ezen a területen.

Ezenkívül a bankunión belüli határokon átnyúló tevékenységek teljes mértékben a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által alkalmazott módszertan hatálya alá tartoznak, ami miatt valamely euróövezeti országban található bank számára kevésbé vonzó tevékenységét egy másik euróövezeti országba kiterjeszteni, mint a hazai piacon. Ennek következtében a Bizottságnak az EKB-val, az ERKT-vel és az EBH-val folytatott közeli konzultációt követően felül kell vizsgálnia a jelenlegi valós opciók vásárolni, emellett kiegyensúlyozott és prudenciális szempontból megbízható megközelítést kell fenntartania a székhely szerinti és a fogadó országok felé, és figyelembe kell vennie a tagállamok és régiók számára jelentett potenciális előnyöket és hogyan lehet elkerülni a bináris opciók betétjének lehívását.

Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a globálisan rendszerszinten jelentős intézménynek, globálisan rendszerszinten jelentős intézmény részét képező szervezetnek és nem EU-beli globálisan rendszerszinten jelentős intézmény jelentős leányvállalatának minősülő szanálandó szervezetek által teljesítendő, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények tekintetében.